Regulamin

 Powrót

 

Celem zapewnienia Państwu komfortu podczas pobytu w Sarnówce prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu:

 

1. Klient akceptuje poniższy regulaminu, umieszczony na stronie

internetowej Sarnówki, z chwilą dokonania rezerwacji i zapłaty zaliczki.

Akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy najmu  dla określonej

liczby osób,na uzgodniony przez strony czas, na warunkach określonych w regulaminie.

 

2. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 7.00.

 

3. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia.

 

4. W obiekcie przebywa się w obuwiu zmiennym.

 

5. Pobyt rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.

 

6. W dniu przyjazdu Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za pobyt, pomniejszonej

o wpłaconą zaliczkę. Klient zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty należności za

najem również w przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd

lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby

osób od ustalonej w rezerwacji.

 

7. Klient zobowiązany jest do korzystania z powierzonego mu mienia w sposób zgodny

z jego przeznaczeniem, dbać o jego czystość i pozostawić je w należytym porządku

z chwilą wyjazdu.

 

8. Za wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką szkody Klient

ponosi odpowiedzialność płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu,

w wysokości 100% kosztów poniesionych przez Wynajmującego w związku z powstałą

szkodą.

 

9. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela obiektu

o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód

wyrządzonych podczas pobytu.

 

10. Wynajmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i ponosi

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klientowi.

 

11. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej Wynajmujący ma

prawo odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo

osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego nie

będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają

natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już

wyświadczone.

 

 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego o najmie.